ПОШУК

Бухгалтерський облік в сільському господарстві - особливості ведення

Бухгалтерський облік в сільському господарстві, як і вбудь-який інший сфері, є системою, яка забезпечує збір, реєстрацію та узагальнення всієї інформації про майно, зобов'язання підприємства вираженою в грошовому еквіваленті. Він забезпечує безперервний і всеохоплюючий документальний облік всіх без винятку операцій проведених в господарстві.

Бухгалтерський облік в сільському господарстві: об'єкти, які в нього входять:

- все майно сільгосп підприємства, яке включає в себе фінансові вкладення, матеріально-виробничі запаси, грошові кошти, основні засоби та інші;

- капітал підприємства, що включає в себе статутний, резервний капітал, нерозподілений прибуток, додатковий капітал, а також фонди спеціального призначення та резерви;

- заборгованість даному підприємству від інших організацій, а також стороннім фізичним особам і організаціям, вона включає в себе позики, кредиторську заборгованість;

- також бухгалтерський облік в сільському господарстві контролює всі господарські операції, які здійснює підприємство та які викликають зміни в зобов'язаннях і склад майна.

Головною метою, яку переслідує бухоблік всільському господарстві це аналіз і використання інформації з метою виявлення перспектив розвитку підприємства, а також для прийняття правильних і перспективних управлінських рішень. Отримана облікова інформація застосовується на різних рівнях управління. Бухгалтерський облік в сільському господарстві застосовується на внутрихозяйственном рівні, загальногосподарському і зовнішньому рівні управління в виробничих процесах на сільськогосподарському підприємстві.

Але бухоблік в сільському господарстві несе не тількиінформаційну функцію, він ще й виконує контрольну функцію, а саме ілюструє виконання організаційного плану, показує рентабельність сільгосп підприємства, а також допомагає не допустити провалів і прорахунків при роботі, не допускає нераціонального використання існуючих ресурсів і цими діями допомагає зберігати кошти підприємства.

Бухгалтерський облік в тваринництві та в сільському господарстві допомагає підприємству вирішити такі завдання:

- дозволяє формувати достовірну інформацію промайновий стан підприємства, його діяльності, яка використовується внутрішніми користувачами, в їх число входять засновники, керівники власники і учасники підприємства, а також зовнішніми користувачами - кредиторами, інвесторами, банківськими, фінансовими та податковими органами, постачальниками і багатьма іншими;

- подавати інформацію для здійснення контролю наднеухильним дотриманням чинного законодавства під час здійснення операцій пов'язаних з рухом зобов'язань і майна, а також з використанням усіх існуючих ресурсів. Все це повинно виконуватися відповідно до затверджених на законодавчому рівні нормативами, кошторисами та нормами;

- запобігати і не допускати виникнення негативних явищ в діяльності підприємства;

- виявляти внутрішньогосподарські резерви, які допомагають забезпечити фінансову стабільність підприємства і мобілізувати їх;

- проводити оцінку реального використання всіх виявлених резервів.

Відповідно до чинного законодавства,за правильну організацію бухгалтерського обліку при проведенні різноманітних господарських операцій відповідальність несе керівник підприємства. Саме він призначає головного бухгалтера, а вже той несе безпосередню відповідальність за формування і ведення облікової політики, своєчасне та достовірне представлення інформації про стан підприємства в фінансовому плані. Головний бухгалтер контролює раціональне використання всіх засобів і безпосередньо виконує керівництво над усією бухгалтерською службою.

  • оцінка: