ПОШУК

Коефіцієнт рентабельності активів як показник ефективності їх іспользовванія

Діяльність будь-якого комерційного підприємствапов'язана з тим чи іншим взаємодією з активами. Виходячи з цього, можна сказати, що ефективність даного взаємодії заслуговує на особливу увагу. Існують різні показники, які тим чи іншим чином оцінюють ефективність. Однак найбільш простим і зрозумілим методом, який безпосередньо пов'язаний з фінансовим результатом, прибутком, є визначення рентабельності. Саме на тому, як розрахувати коефіцієнт рентабельності активів і деякі споріднені з ним показники, ми і зупинимося більш детально.

У загальному випадку для визначення рентабельностінеобхідно показник прибутку розділити на величину того, рентабельність чого розраховується. Таким чином, коефіцієнт рентабельності активів буде розраховуватися як прибуток, віднесена до вартості активів. Даний показник відображає ефективність використання майна (активів) фірми, відображаючи суму прибутку, яка формується завдяки кожному рублю вартості цього майна.

Варто загострити увагу на тому, які самезначення повинні бути враховані при розрахунку показника. Одна з проблем полягає в тому, що показників прибутку існує досить великий «асортимент». В одному лише в звіті про прибутки і збитки зустрічаються чотири різних величини прибутку! Однак коефіцієнт рентабельності активів є досить загальним показником, тому при його розрахунку можна використовувати звичний показник чистого прибутку. Крім того, допускається розрахунок на основі прибутку до оподаткування. Обчислення з використанням даного показника дозволяє порівнювати між собою організації та підприємства, які мають відмінності в податковому статусі.

Переходимо до знаменника, з яким теж можутьвиникнути певні труднощі. Вони в свою чергу пов'язані з тим, що показники фінансового результату, тобто прибутку, і майна, тобто активів, представлені в звітності по-різному. Прибуток формується і накопичується протягом певного періоду, а ось вартість активів відображається в балансі тільки на конкретну дату. Це означає те, що протягом періоду їх вартість могла певним чином змінюватися, і ці зміни необхідно врахувати для того, щоб правильно розрахувати коефіцієнт рентабельності активів. Найбільш правильним рішенням в даному випадку буде побудова розрахунку на основі середньої величини вартості активів за аналізований період. Менш правильним, але простішим буде використання вартості майна на кінець періоду. Незважаючи на те, що такий розрахунок менш точний, своя логіка в ньому є: вартість на кінець періоду вже зазнала всі зміни.

Крім визначення рентабельності всієї величинимайна, можна розраховувати окремо коефіцієнт рентабельності оборотних активів і необоротних активів. Їх розрахунок проводиться за аналогічною методикою. Іншими словами, в чисельнику використовується сума чистого прибутку, а в знаменнику - вартість оборотних або необоротних активів в залежності від розраховується показника. Цілком очевидно, що в разі обох показників необхідно також включати в розрахунок середню за період вартість майна, щоб рентабельність була визначена більш точно.

Останній показник, який ми розглянемо,називається коефіцієнт рентабельності інвестицій. Він дозволяє оцінити ефективність інвестицій в придбання того чи іншого активу. Розрахунок даного коефіцієнта досить сильно відрізняється від розглянутих раніше. Він також визначається шляхом ділення, але використовувані в розрахунку величини зовсім інші. У чисельник дробу необхідно поставити весь дохід, отриманий від володіння активом. Даний дохід являє собою суму принесеної ним прибутку і різниці між ціною покупки і продажу. Потім цей дохід необхідно віднести до суми, яка була витрачена на придбання. Розраховувати даний показник можна не тільки по одному конкретному виду активів, але і по їх сукупності.

  • оцінка: