ПОШУК

Організація кадрової політики підприємства в умовах реалізації інноваційного проекту

Грамотна кадрова політика - один з основнихчинників успішності будь-якої діяльності, тим більше це важливо для здійснення інноваційного економічного проекту. Загальна теорія управління виходить з базових положень про те, що організація кадрової політики визначається факторами:

- зовнішнього середовища, які включають нормативно-правову базу, якість персоналу і конкретну обстановку на ринку праці;

- внутрішнього середовища - рівень організаціїменеджменту і маркетингу на підприємстві, його цілі, ефективність організаційної структури компанії і управління нею, стиль керівництва і стан умов праці.

Кадрова політика організації - це системацілей, норм і правил, які детермінують основні напрямки діяльності персоналу для досягнення конкретних цілей розвитку підприємства. Саме тому сучасні уявлення про економічну ефективність бізнес-діяльності вважають кадрову роботу стрижнем всієї системи управління. Як правило, вона реалізується в таких нормативних актах, як:

- положення про кадрову політику;

- колективний договір;

- правила внутрішнього розпорядку.

Слід підкреслити, що організація кадровоїполітики на підприємстві, яке здійснює інноваційний проект, має значні особливості. Тут сама інноваційність виступає як фактор, багато в чому визначає зміст і напрямки кадрової політики.

Дієвість цього фактора визначається також безліччю зовнішніх і внутрішніх умов. Із зовнішніх найбільший вплив надають:

а) ситуація на ринку (попит, кон'юнктура, конкуренти);

б) система державного регулювання (податки, пільги, інвестиції, кредитна політика, участь у фінансуванні ризикових сегментів інноваційного процесу);

в) наявність необхідної інфраструктуриздійснення інноваційної діяльності (інформаційно-аналітичні центри, бізнес-інкубатори, позабюджетні фонди, венчурні організації, страхові компанії, інститути перепідготовки кадрів та ін.)

Внутрішні умови - це рівень інноваційного потенціалу організації, матеріально-технічна база, організаційна структура, стратегія розвитку, ефективна організація кадрової політики.

В якості важливого фактора, що забезпечує успіхінноваційної діяльності, виділена ефективна система управління проектами. Вона повинна забезпечувати високу ступінь координації та контролю робіт на всіх етапах виконання проекту, обгрунтованість оцінок матеріальних витрат і витрат часу, систематичний аналіз і облік змін зовнішнього і внутрішнього середовища при їх реалізації. З огляду на недостатність інвестицій, обмеженість ресурсної бази, система управління повинна охоплювати весь спектр виконуваних робіт - від ідеї нового продукту або процесу через стадії проектування, експериментальної апробації до підготовки ринкового тестування та подальшого вдосконалення продукту чи процесу.

Управлінську діяльність необхідно зосередити на вирішенні наступних завдань:

а) структуризація і визначення взаємозв'язків між етапами виконуваних робіт;

б) взаємодія учасників проекту (автор, партнери, інвестор, менеджер);

в) складання і контроль графіка робіт і кошторису витрат по реалізації проекту;

г) забезпечення якості всіх робіт по проекту;

д) швидка адаптація до умов, що змінюються і вимогам;

е) аналіз ризиків і розробка заходів впливу на їх зниження;

ж) комерціалізація продукту або процесу (аналіз майбутнього ринку, розширення продажів, трансфер технологій і т. д.).

з) організація кадрової політики з урахуванням саме інноваційних напрямків розвитку підприємства.

Орієнтація на задоволення потреб ринкуозначає, що при виробленні стратегії управління необхідно виходити з результатів патентних і маркетингових досліджень. Аналіз зарубіжного досвіду показує, що в більшості високотехнологічних галузей США від 60 до 80% нововведень здійснюється у відповідь на потреби ринку.

Інноваційні ідеї, як відомо, виникають абоз ініціативи самих розробників, або у відповідь на затребуваність ринку. У першому випадку інформаційною базою для розробки є патентні дослідження, що дозволяють визначити досягнутий світовий технічний рівень, у другому - маркетингові дослідження, що дають інформацію про мотивацію і переваги споживачів.

Одним словом, менеджмент, як наукова основа організації роботи з персоналом, стає фактором успішної реалізації інноваційного проекту.

  • оцінка:
  • ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМІ