ПОШУК

Посадова інструкція електромонтера: функціональні обов'язки, права, відповідальність

Робота електромонтера полягає в умінні вирішуватискладні інженерні завдання з ремонту та обслуговування вентиляторів, насосів, компресорів для їх безперебійної та безпечної роботи, а значить, при цьому буде висока ефективність досягнення поставлених перед підрозділом завдань. Це вимагає знання положень десятків законодавчих та нормативно-технічних документів і вміння читати конструкторські проекти, паспорти, креслення, технологічні схеми, карти процесів. У трудовому колективі електромонтер повинен демонструвати навички лідерства, стресостійкості і швидкої оцінки ситуації, щоб в рамках своєї компетенції розподіляти роботу між працівниками відповідно до їх функціональних обов'язків.

Забезпечення безперебійного постачання підрозділів і їх обладнання необхідними видами енергії

посадова інструкція електромонтера

Посадова інструкція електромонтеранаказує постійно обслуговувати електромеханічне обладнання. Це насоси, компресори, вентилятори, контрольно-вимірювальні прилади, енергетичні мережі, механізми, апарати, пускова апаратура, трубопроводи, кабелі, канати, заземлення. Тому фахівець повинен вміти організувати роботу по обслуговуванню енергомеханічного господарства. Посадова інструкція електромонтера 4 розряду покладає обов'язки перевіряти струмовий захист пусковий електроапаратури, пожежонебезпека обладнання, координувати процес розподілу необхідних видів енергії і води, вести облік обсягів спожитої енергії. Уміння взаємодіяти з працівниками, зайнятими на обслуговуванні електромеханічного обладнання, становить соціальну компетенцію фахівця.

Забезпечення технічного обслуговування обладнання

робота електромонтер

Посадова інструкція електромонтера 5 розрядунаказує мати вміння по налагодженню безперебійної, безпечної і безаварійної роботи обладнання, машин і механізмів, оцінювати їх технічний стан і ступінь несправності. При цьому фахівець повинен дотримуватися нормативів використання устаткування, планових витрат на амортизацію, мастильні матеріали і запчастини. Згідно професійно-виробничої компетенції, він аналізує ризики незапланованого відмови обладнання і розробляє графіки планово-попереджувальних робіт. Робота електромонтера проявляється в навичках критично мислити, швидко оцінювати ситуацію на виробництві та приймати організаційно-управлінські рішення.

Здійснення перевірки стану автоматичних систем контролю і управління

посадова інструкція електромонтера 5 розряду

Використання електромеханічного обладнанняна підприємстві таїть в собі загрози здоров'ю та життю працівників, тому від справності автоматичних систем контролю і управління залежить безпека людей на виробництві. В межах своєї професійно-виробничої компетенції електромонтер організовує перевірку технічного стану обладнання, захисних систем, вимірювальних приладів, засобів сигналізації, автоматизації та захисту, розробляє схеми розміщення апаратури контролю і супроводжує її регламентне обслуговування.

Залучаючи до цієї роботи фахівців,інженер-електромеханік повинен демонструвати знання основ міжособистісного спілкування відповідно до своєї соціальної компетенції. З огляду на цей фактор, посадова інструкція чергового електромонтера вказує на необхідність вміти оцінювати і прогнозувати ступінь ризику при експлуатації обладнання в умовах підвищеної небезпеки і аварійності, в тому числі в зимовий період. Залежно від отриманих результатів він проектує і становить схеми, технічні плани і графіки підготовки обладнання до роботи. Управлінська компетенція вимагає від фахівця уміння аналізувати виробничу ситуацію і приймати рішення.

Організація і контроль виконання вимог нормативних документів з охорони праці

посадова інструкція електромонтера зв'язку

Посадова інструкція електромонтера вимагаєзастосування на практиці положень законодавчих та нормативних документів з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, електроустановок споживачів, електрозахисних засобів і інструкцій. При цьому фахівець в рамках соціальної і особистісної компетенцій повинен брати на себе особисту і колективну відповідальність за дії, що сприяють ефективному захисту людських і матеріальних ресурсів, прогнозувати події та їх наслідки, критично використовувати накопичений досвід і відстоювати власну точку зору.

Проведення інструктажів на нарядах і робочих місцях з безпечного ведення робіт

посадова інструкція електромонтера 4 розряду

Роздаючи наряди на виконання робіт,інженер-електромеханік має право проінформувати персонал підрозділу про виробничій обстановці на робочих місцях і перевірку знань працівниками правил і норм техніки безпеки. Звичайно, при цьому не обійтися без технічних засобів для проведення інструктажу і навчання, вміння застосовувати які також становить професійно-виробничу компетенцію фахівця.

управлінські здібностіінженера-електромеханіка проявляються у використанні принципів і методів раціональної розстановки трудових ресурсів на ділянці. Забезпечення систематизації, узагальнення та аналізу інформації контрольно-вимірювальних приладів, телеметричної апаратури підрозділи - все це теж необхідно. Виробнича діяльність підрозділу проходить під контролем вимірювальних приладів і телеметричної апаратури, інформація з яких дозволяє спеціалісту визначати ступінь допустимого ризику при проведенні робіт на об'єктах і прогнозувати виникнення позаштатних ситуацій. Уміння працювати з технічною документацією становить професійно-нормативну компетенцію електромонтера.

Забезпечення дотримання діючих положень системи управління охороною праці, дотримання правил промислової санітарії

Оскільки робота в промисловості пов'язана зпідвищеною вірогідністю травмування та отримання професійних захворювань, посадова інструкція електромонтера зв'язку наказує орієнтуватися в складних ситуаціях, а також знати і застосовувати на практиці положення національних і міжнародних нормативних документів з охорони праці. Управлінська компетенція вимагає від фахівця проводити групове та індивідуальне навчання та інструктаж персоналу підрозділу.

Застосування засобів індивідуального та колективного захисту, спеціальних засобів порятунку, надання першої медичної допомоги

посадова інструкція електромонтера 6 розряду

На жаль, аварії і нещасні випадки в гірськомусправі нерідкі. Посадова інструкція електромонтера зобов'язує вміти застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту, спеціальних засобів порятунку та навичок надання першої медичної допомоги. Це дозволяє значно мінімізувати наслідки нештатних ситуацій. При цьому однією з головних здібностей фахівця є прогнозування поведінки людей при виникненні аварії, взяття відповідальності на себе. Участь у виконанні і розробці заходів щодо підвищення безпеки та охорони праці - теж його обов'язок.

У міру розвитку гірничодобувних технологійросте і ефективність захисту людських і матеріальних ресурсів на виробництві. Щоб все відповідало вимогам часу, інженер-електромеханік гірничий має право критично використовувати передовий вітчизняний і зарубіжний досвід і впроваджувати кращі стандарти техніки безпеки та охорони праці. Особистісна компетенція фахівця полягає в навичках оперативно оцінювати ситуацію під час ліквідації аварії та, відповідно, планувати індивідуальну та колективну діяльність.

Контроль надходження, внутрішнього переміщення, вибуття основних засобів, що знаходяться в підпорядкуванні

посадова інструкція чергового електромонтера

Посадова інструкція електромонтера 6 розрядунаказує аналізувати експлуатацію обладнання підрозділи і роботу з комп'ютером, що необхідно для організації та планування безперебійного функціонування підприємства. На робочому місці він веде документацію надходження, внутрішнього переміщення і вибуття основних засобів, а також складає рекламації на їх конструктивні, технічні, виробничі невідповідності з регламентними характеристиками обладнання. Посадова інструкція електромонтера вказує на необхідні вміння взаємодіяти з партнерами і вести переговори, обґрунтовуючи правильність підбору і розміщення обладнання. Виконання вимог нормативних положень про табельний облік, участь в розробці табелів, графіків виходу на роботу - теж його обов'язок.

Прийняття рішень, розпорядження працівникам підрозділу (ділянки)

Посадова інструкція електромонтера такожставить завдання забезпечити поліпшення техніко-економічних показників підрозділу. Щоб досягти цього, він в своїй професійно-виробничої і управлінської компетенції привертає персонал до оптимізації процесу виробництва і режимів експлуатації обладнання, видає підлеглим наряди і контролює виконану роботу. Участь в оцінці праці працівників, присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам підрозділу (ділянки) - теж його обов'язок. Інженер-електромеханік гірничий повинен адекватно оцінювати кадрові ресурси підрозділи, щоб підвищувати їх професійно-кваліфікаційний рівень.

  • оцінка: