ПОШУК

Показник ефективності. Що він відображає?

В умовах ринкової економіки набувають всебільшого значення показники ефективності організації. Взагалі саме поняття «ефект» позначає результат проведених дій. Якщо він виступає в якості кінцевого результату діяльності підприємства, то може бути охарактеризований як вартісними, так і натуральними показниками.

показник ефективності
З економічної точки зору ефект - різниця,яка виходить між доходами і витратами. У тому випадку, якщо доходів більше, то можна говорити про наявність позитивного ефекту, або прибутку. Він може виникнути, коли збільшуються обсяги виробництва або зменшується рівень витрат. Ця умова дотримується при інших рівних параметрах. Негативний же ефект свідчить про збиткову діяльність. Проте, керівництво організації повинно мати уявлення про те, ціною яких ресурсів (капіталовкладень) досягнутий фактичний результат. Саме зіставлення наявного ефекту і використаних для цього матеріалів, тимчасових витрат, сировини та інших елементів служить «фундаментом» фінансової стійкості та ефективності функціонування всього підприємства.

Далі слід сказати кілька слів проефективності. Вона характеризує ступінь досягнення мети підприємства з додатком мінімальної кількості витрат. Для цього використовують ключові показники ефективності. Вони грунтуються на наступних базових співвідношеннях:

  • Р / З;
  • З / Р;
  • (Р-З) / Р, де Р - результат, а З - витрати.

Особливе місце займає такий показникефективності, як рентабельність. Він може бути розрахований для продукції, виробничих фондів, трудових витрат. Є також показник ефективності використання ресурсів підприємства, основних, оборотних фондів, а також капіталовкладень.

Ключові показники ефективності
В економіці також існує порівняльнаекономічна ефективність. Вона дозволяє знайти найбільш вигідний варіант вирішення поставленого завдання серед наявних альтернатив. При цьому важливо розрізняти показник ефективності і критерій. Перший свідчить про те, ціною яких ресурсів досягнуто той чи інший результат. Але один показник ефективності не здатний дати повну картину. Тоді виділяється критерій. Він здатний охарактеризувати економічну ефективність діяльності не тільки з кількісної сторони, але і з якісної. На рівні підприємства в якості критерію може бути взятий рівень максимального прибутку на одну одиницю ресурсів. Він відображає цілі виробництва і їх співвідношення з витратами і отриманими доходами.

Взагалі проведення організаційних перетворень,техніко-економічних заходів дають результат не тільки в кількісному, але і в якісному вираженні, саме тому важливо розділяти показник ефективності і критерій. Використання кожного з них дозволяє побачити лише частину «мозаїки». Розглядати необхідно сукупність всіх елементів, беручи до уваги існуючі взаємозв'язки і залежності. Прийнято виділяти натуральні, умовні, а також вартісні показники. Використання кожного з них має не тільки позитивні сторони, але і негативні, що необхідно враховувати.

  • оцінка: