ПОШУК

суверенітет держави

Держава - це один з найважливіших соціальнихінститутів, які організовують і контролюють відносини і взаємодії індивідів і груп. Суверенітет держави - це невід'ємне його якість як діючого суб'єкта міжнародного права, що характеризується політико-правової самостійністю, детермінованою юридичним правом рівності незалежних держав.

Суверенність влади позначає їїсамостійність і незалежність в ухваленні основних рішень. Зрозуміло, в сучасному світі не може бути абсолютної незалежності. Будь-яка держава в тій чи іншій мірі залежить від впливу інших країн або їх об'єднань. Однак це не означає, що освіта не має державного суверенітету.

У сучасному праві крім поняття «суверенітетдержави »є поняття народного суверенітету, суть якого - у верховенстві народу. Він розглядається при цьому як єдиний законний і правомочний носій верховної влади.

Однак суверенітет держави відрізняється віднародного суверенітету. У першому випадку носієм (суб'єктом) є держава, в іншому - народ. Крім того, народний суверенітет може проявлятися не тільки в реалізації влади через виборні органи та інші політичні механізми, але і в різних формах громадського самоврядування.

В даний час концепція народногосуверенітету визнана в світі, що відбилося, наприклад, в статті двадцять першою Загальної декларації прав людини, в якій записано, що народне волевиявлення має бути основою влади і виражатися в регулярних і нефальсифікованих виборах. Концепція суверенітету народу проявляється в праві на володіння природними багатствами і в інших формах.

Суверенітет держави, поза всяким сумнівом, найтіснішим чином пов'язаний з народним, тому як саме держава повинна виступати головним виразником волі суспільства.

Завдання і функції держави детермінуються йогосоціальною сутністю. Якщо воно виражає інтереси однієї соціальної групи на противагу інтересам інших, то завдання держави будуть зведені до забезпечення групового панування. Якщо ж воно буде виражати інтереси більшої частини народу, то на перший план вийде турбота про благо суспільства.

Говорячи про державу, необхідно виділити йогоосновні ознаки. Це в першу чергу єдина політична влада, яка поширюється на все населення. По-друге, володіння суверенітетом. Третя ознака - наявність самостійної і незалежної законодавчої, виконавчої та судової влади. Четверта ознака держави - верховенство щодо інших влад всередині країни. По-п'яте, наявність спеціального апарату влади, а також управління і примусу. По-шосте, організація і здійснення влади виключно на правових засадах.

Під функціями держави розуміють основнінапрямки діяльності, які виражають його сутність і призначення. Їх можна розглядати за сферами поширення. Тоді це будуть внутрішні і зовнішні.

До внутрішніх функцій відносять економічну(Формування бюджету і контроль над його витрачанням; вироблення програми економічного розвитку і т.п.); соціальну (допомога нужденним членам суспільства, виділення коштів на охорону здоров'я, освіту, відпочинок, культуру і т.д.); фінансовий контроль; охорону правопорядку; екологічну.

До зовнішніх функцій держави відносятьспівпраця з іншими державами в економічній, політичній, науково-технічній, екологічній, військовій і культурній сферах; оборону країни від зовнішніх агресорів, охорону кордонів.

Такі основні ознаки і функції держави.

  • оцінка: