ПОШУК

Валовий прибуток - це головний економічний показник

Кожне підприємство в умовах ринку бачить своєїголовною метою отримання прибутку. Вона необхідна для задоволення як власних, так і потреб працівників, а також для подальшого розвитку виробництва. Здійснюючи будь-яку угоду, кожен підприємець прораховує всі ризики, а головне - можливий дохід. У цих розрахунках валовий прибуток - це головний показник.

Поняття доходу в торгівлі висловлює цінове значення додаткового продукту, який був створений працівниками як даної, так і інших сфер, задіяних при виробництві цього товару.

Валовий прибуток - це показник, який можна виміряти рівнем або в сумарному значенні. Це найважливіший критерій, який характеризує кінцевий результат діяльності.

Відношення прибутку до товарообігу показуєрівень рентабельності, що має відношення до реалізації товарів. Цей показник характеризує витрати обігу, ефект, отриманий від використання основних засобів, стан доходів, результат від використання робочої сили, оборотність товарів. Рентабельність характеризує ефект від роботи підприємства в загальному понятті.

Валовий прибуток - це остаточний результатдіяльності компанії. Він може бути не тільки плюсовим. Іноді в результаті виходить збиток в результаті надмірних витрат на виробництво або непередбачених витрат при реалізації товару.

Якщо говорити простіше, то прибуток можна показатияк різницю між загальним валовим доходом і всіма витратами обігу. Сума, отримана таким чином, називається «валовий прибуток». Це фінансовий результат діяльності. Валовий дохід - це загальна сума, отримана в процесі виробництва.

Однак витрати обігу містять не всі витратина виробництво. Деякі з них відбуваються за рахунок самого прибутку. Тому якщо розглядати всі витрати на виробництво, то тут необхідно підсумувати витрати обігу і інші витрати, які в них не входять. В результаті отримуємо економічні витрати, які повністю відображають дійсні витрати на виробництво. Природно, що цей показник буде вище, ніж витрати обігу.

Залежно від використовуваної категорії витратрозрізняють ще й економічний прибуток. Валова виручка - це різниця між отриманим доходом і всіма витратами обігу, а економічна - це співвідношення загального доходу і економічних витрат.

Різниця між ними буде відповідати тій сумі, яку складають витрати, що не враховуються у витратах обігу.

Тому кінцевою метою будь-якої діяльності кожного підприємства є отримання якомога більшої економічної прибутку. Саме вона показує істинний результат виробництва та його окупність.

Аналіз роботи підприємства має на увазівикористання і інших показників. До них відносять фінансовий результат від продажу товару, основних фондів, чистий прибуток, дохід від будь-якої діяльності, яка не належить до основного виробництва, і інші.

Фінансовий результат від реалізації становитьпоказник, який отримують при відніманні з прибутку від реалізації витрат обігу. Кінцевий результат в даному випадку може становити не тільки дохід, а й збиток.

Прибуток від реалізації основних фондів становить різницю між продажною і залишковою вартістю. При її обчисленні враховують і темпи інфляції, збільшуючи другий показник на відповідний індекс.

Дохід може бути отриманий підприємством і від реалізації цінних паперів, облігацій або у вигляді дивідендів.

Прибуток - це головний показник, якийвикористовують при оцінці діяльності підприємства. Вона необхідна не тільки для покриття витрат і забезпечення потреб компанії. Прибуток використовують для формування фондів різного призначення.

  • оцінка: