ПОШУК

Механізм управління суспільством в будь-якій країні. Роль управління в суспільстві. Економіка та управління

Функціонування і формування, а також рольуправління як певної структури визначаються його сутністю. У складі його присутні кілька елементів. Перш ніж назвати їх, слід сказати, що система управління являє собою форму реалізації розвитку та взаємодії відносин регулювання. Висловлюються вони в першу чергу в принципах і законах, цілі, функції, методи, структуру і самому процесі. У складі структури присутні кадри, об'єкти та інші елементи. Механізм управління суспільством вважається одним з основних важелів регулювання соціальних взаємин. Що собою являє даний елемент?

система управління

Загальна інформація

Механізм управління суспільством в будь-якій країніє, перш за все, необхідністю, пов'язаною з досягненням цілей розвитку і реалізації одного з напрямків внутрішньої політики. Даний елемент формується і змінюється цілеспрямовано за участю людей, що регламентують комплекс форм, методів, функцій, стимулів і важелів. Це необхідно головним чином для досягнення найбільшої ефективності структури регулювання в конкретних історичних умовах. Така основна роль управління в суспільстві.

Якісний рівень даного компонента структурирегулювання взаємовідносин, ступінь його досконалості, а також відповідності основним вимогам залежать в першу чергу від професіоналізму та рівня підготовленості кадрів, їх навичок та вміння виявляти і давати об'єктивну оцінку найбільш істотним компонентам і зв'язків, особливостям прояву і наслідків розвитку виявлених тенденцій.

механізм управління суспільством в будь-якій країні

компоненти

Механізм управління суспільством в будь-якій країнівключає в себе кілька фундаментальних ланок: загальні функції, принципи, методи і цілі. Соціум, будучи багатоцільовий складною системою, вимагає забезпечення чіткої взаємодії всіх підсистем і вирішення поставлених завдань. Розглядаючи державне управління та суспільство з цієї позиції, виділяють кілька компонентів, які формують важіль регулювання. До них, зокрема, відносять соціально-культурний, організаційний елементи.

При цьому найважливіше значення має рівень, наякому взаємодіють економіка і управління. У зв'язку з цим відповідний елемент також присутній в складі важеля регулювання. На думку ряду фахівців, саме економічний компонент забезпечує багато в чому ефективність процесу. Однак досягнення поставлених завдань і розвиток соціальної структури забезпечуються завдяки сукупності елементів.

механізм управління суспільством

Визначення об'єктів і суб'єктів

Соціальні структури одночасно єоб'єктом і суб'єктом управління. Цей факт зумовлює необхідність розглядати ці два компоненти в умовах постійної взаємодії один з одним - як керований і керуючий елементи. Суб'єкт (другий компонент) являє собою частину об'єкта. Розміри і межі першого знаходяться в тісній залежності від особливостей і масштабів другого. Це обумовлює те, що діяльність керівників структур визначається головним чином властивостями керованого елемента.

У найзагальнішому вигляді до об'єктів управління слідвідносити людська праця і людини. У широкому сенсі це спільності і великі колективи людей (галузь, регіон, підприємство). Як об'єкти можуть виступати також конкретні функції, наприклад управління країною, фінансами, збутом, персоналом і так далі.

види об'єктів

Всього виділяють три категорії. До них відносять виробничі об'єкти. Цей тип включає в себе ланки, складові організаційне управління суспільного виробництва. Другий вид - структурні об'єкти. Вони являють собою ланки всієї системи управління. І третім видом є функціональні об'єкти. Вони виділяються особливим механізмом управління. У підсумку узагальнений вид об'єкта регулювання являє собою комплекс людської діяльності, виділений з соціального середовища або в якості особливої ​​функції, для якої необхідний особливий важіль регулювання, або як ланка структури.

організаційне управління

формування об'єктів

Початок утворення цих компонентів збігається зорганізаційним їх виділенням в якості головних структуроутворюючих елементів соціальної структури. Наприклад, такою ланкою може бути виробниче підприємство. Воно є в деякому роді вихідної, відправною точкою відліку рівнів і в макросистемі економічного управління, і в мікроструктурі регулювання діяльності всередині самого підприємства. Такий компонент являє собою основу для формування виробничих об'єктів регулювання різних масштабів - регіону, галузі, в цілому народного господарства.

Державне управління і суспільство єструктурами, постійно взаємодіють між собою. Виділення об'єктів виробництва лежить в основі створення структури регулювання, де кожна ланка є також структурний елемент (об'єкт). Ці компоненти відрізняються по трудомісткості і функцій. В результаті формується той чи інший інститут управління. Освіта і розвиток всіх цих компонентів лежать в основі безперервного вдосконалення структури соціального регулювання.

Фактори, що впливають на утворення об'єктів регулювання

Існують кілька аспектів, що мають найбільшезначення в даному процесі. До них, зокрема, слід віднести техніко-технологічні, соціальні, організаційні та економічні чинники. Аспекти, які відображають вимоги об'єктивних принципів і законів соціального розвитку, мають діалектичної взаємозв'язком.

інститут управління

Об'єкт як механізм управління суспільством вбудь-якій країні утворюється в результаті тих чи інших форм поєднань територіального і галузевого регулювання на підставі рівня децентралізації чи централізації. Фактори формування того чи іншого об'єкта впливають на внутрішню структуру, масштаб, загальний статус, соціальний стан та інше.

Основний інститут управління

Що ж сьогодні є головним суб'єктомрегулювання? Поза всяким сумнівом, це держава. Хоча між тим останнім часом відзначається тенденція до делегування їм ряду своїх функцій (регулятивних, організаційних, нормотворчих та інших) іншим суб'єктам. Визначаючи державу як керуючий компонент, слід говорити про те, що ця структура передбачає об'єднання взаємопов'язаних організацій, установ, що забезпечують регулювання відносин і діяльності людей, націй, класів, груп.

Сучасне розуміння структури основного важеля управління

У науковій літературі сьогодні під державнимуправлінням мається на увазі звичайно регулює і організуючий, практичний вплив даного суб'єкта на життєдіяльність людей, що спирається на силу влади. Метою цього впливу є збереження, впорядкування або перетворення становища громадян. Об'єктивно необхідність державного владного регулювання обумовлюється декількома факторами. В першу чергу це загальні соціально-політичні та історичні передумови. Крім того, мають важливе значення і специфічні фактори, характерні для певного суспільства.

Передумови до виникнення владного регулювання

Механізм управління суспільством в будь-якій країніскладається для структурованого забезпечення функціонування галузей людської діяльності. Крім того, завдяки активності регулюючих важелів, формуються умови для виживання спільнот людей. До чинників, які забезпечують це, зокрема, відносять нові форми трудової активності, управлінська функція, що включає спочатку обслуговування суспільства в інформаційному плані (зокрема, збір різних відомостей про роботу та інше).

державне управління та суспільство

Поступово з соціуму виділився шар людей,головним заняттям яких стало регулювання відносин всередині громадянського суспільства. В результаті сформувалося безліч посад і постів: воєначальники, керівники робіт, обліковці та інші. Даний шар склав ранню бюрократію. По ходу розвитку розшарування соціуму ставало все очевидніше, що призводило часто до захоплення влади тією чи іншою групою і пристосуванню соціуму до своїх інтересів.

Поділ суспільства з характерними дляутворилися груп і прошарків конфліктними взаємовідносинами і суперечливими інтересами зумовило потребу в створенні політичної функції регулювання соціальних протиріч і взаємин. У зв'язку з тим, що держапарат був захоплений привілейованими шарами, функція регулювання забезпечувала в основному панування саме цих груп над іншими.

Завдання основного важеля регулювання

Для забезпечення цілеспрямованого управліннявзаємодіями між різними групами населення необхідно було створити певні правила поведінки громадян і сформувати життєво важливі форми продуктивної людської діяльності. Саме установка і підтримка умов для нормального існування всіх верств соціуму були основними завданнями держави. Крім усього іншого, владні структури повинні забезпечувати захист життєвого простору, що розвивається населення.

сучасні уявлення

Необхідно відзначити, що з плином часузазначені вище фактори абсолютно не втратили своєї актуальності. Навпаки, той комплекс первинних завдань, рішення якого повинно здійснюватися за допомогою важелів влади, істотно ускладнився. Зміни, які відбуваються в сучасному світі в області техніки, науки, інформаційних технологій, висувають проблему забезпечення безпеки людини на перший план.

роль управління в суспільстві

Сьогодні необхідність в державномууправлінні обумовлюється потребою забезпечувати реалізацію внутрішньої політики, яка спрямована на найбільш ефективне застосування трудових, матеріальних, природних, інформаційних ресурсів. В основні завдання функції владного регулювання в сучасній державі входять також справедливий розподіл прибутку, гарантування головних соціальних прав і підтримання порядку. Для забезпечення сприятливих умов необхідно створення і втілення державних програм. Завдяки їм повинен забезпечуватися мінімальний рівень життя або отримання освіти або професійної підготовки.

висновок

Необхідно відзначити, що питання про рольдержапарату в процесах управління та модернізації соціуму є найбільш актуальною проблемою для соціогуманітарних наук. Підтвердження цьому можна знайти хоча б уже в тому, що існує досить велика кількість точок зору на дане питання. Сучасному швидкоплинному світ змушує шукати способи, що дозволяють пристосуватися до його змін. В даному контексті держава виступає як найбільш ефективний важіль регулювання, здатний в найкоротші терміни мобілізувати ресурси і здійснити технологічні та економічні прориви.

Стабільність в соціальній сфері забезпечуєтьсяпри наявності продуманої стратегії зміни існуючих управлінських структур з поступовим, логічно послідовним впровадженням на їх місце більш досконалих. Об'єктивно значення раціональної структури держапарату особливо чітко проявляється під час перехідних періодів, при заміні старої політичної схеми на нову.

  • оцінка: